۱۴۰۲ چهارشنبه ۹ فروردين
شماره مناقصه: 253
موضوع مناقصه: مناقصه عمومی تکمیل استادیوم ورزشی شهیدنفر امیریه
تاریخ بازگشایی پاکت ها: 1401/11/24
آخرین مهلت: 1401/11/05

شهرداری شهریار در نظر دارد به استناد درخواست شماره 22061 مورخ 1401/07/21معاونت فنی و عمرانی درخصوص مناقصه عمومی ( تکمیل استادیوم ورزشی شهیدنفر امیریه) با برآورد اولیه 21/728/887/445ریال با شماره فراخوان 2001093897000195 در سامانه نسبت به انتخاب پیمانکار اقدام نماید. لذا از متقاضیان واجد شرایط دعوت بعمل می آید جهت دریافت اسناد مناقصه به شرح ذیل تا ارائه پیشنهاد مناقصه گران و بازگشایی پاکت ها از طریق درگاه سامانه تدارک الکترونیکی دولت (ستاد) به آدرس www.setadiran.ir مراجعه نمایند.

1) مبلغ سپرده شرکت در مناقصه 1/087/000/000ریال می باشد. سپرده نفرات اول و دوم مناقصه تا زمان انجام معامله و قرارداد مسترد نخواهد شد. (سپرده بصورت واریز نقدی به حساب سپرده اشخاص شهرداری و یا ضمانت نامه بانکی)

2) سایر اطلاعات و جزئیات مربوط به واگذاری در اسناد مناقصه درج گردیده است.

3) شهرداری در رد یا قبول پیشنهادات مختار است.

4) هزینه درج آگهی به عهده برنده مناقصه می باشد.

5) متقاضیان میبایست دارای حداقل رتبه 5 در رشته ابنیه و 5 در رشته تاسیسات از سازمان برنامه و بودجه کشور باشند.

6) مهلت دریافت اسناد مناقصه از تاریخ 1401/11/03تا تاریخ 1401/11/12ساعت 13/00از سامانه تدارکات الکترونیکی دولت.

7) مهلت ارائه پیشنهادات تا ساعت 13/00مورخ 1401/11/23در سامانه تدارکات الکترونیکی دولت.

8) زمان بازگشایی پاکت ها : ساعت 14/30مورخ 1401/11/24در محل : شهریار- میدان نماز - جنب پایانه 22 بهمن - شهرداری شهریار.

فایل:
Powered by DorsaPortal