۱۴۰۲ چهارشنبه ۹ فروردين
شماره مناقصه: 250
موضوع مناقصه: مزایده عمومی واگذاری یک قطعه زمین با کاربری مسکونی به مساحت 109/35 متر مربع با پلاک ثبتی 9132 /48واقع در شهریار شهرک وائین بلوار جویبار نبش گلبرگ یک
تاریخ بازگشایی پاکت ها: 1401/11/24
آخرین مهلت: 1401/11/03

شهرداری شهریار در نظر دارد به استناد مجوز شماره 828 مورخ 1401/06/22 شورای اسلامی شهر شهریار، در خصوص (مزایده عمومی واگذاری یک قطعه زمین با کاربری مسکونی به مساحت 109/35 متر مربع با پلاک ثبتی 9132 /48واقع در شهریار شهرک وائین بلوار جویبار نبش گلبرگ یک) ازطریق مزایده عمومی به شماره مزایده 2001093897000107 با شماره مورد اجاره 2101093897000107 ، با جزئیات مندرج در اسناد مزایده ، با بهره گیری از سامانه تدارکات الکترونیکی دولت (ستاد) ، اقدام نماید. لذا از متقاضیان دعوت بعمل می آید جهت دریافت اسناد مزایده به شرح جدول ذیل به درگاه سامانه تدارک الکترونیکی دولت (ستاد) به آدرس www.setadiran.ir مراجعه نمایند.

1) مبلغ پایه کارشناسی : 19/500/000/000ریال می باشد.

2) سپرده شرکت در مزایده مبلغ 975/000/000ریال است . که می بایست بصورت ضمانت نامه یا فیش واریز نقدی به حساب سپرده شهرداری باشد.

3) سپرده نفرات اول و دوم مزایده تا زمان انجام معامله و قرارداد مسترد نخواهد شد.

4) شهرداری در رد یا قبول پیشنهادات مختار است.

5) هزینه درج آگهی و کارشناسی صورت گرفته به عهده برندگان مزایده می باشد.

6) سایر اطلاعات و جزئیات مربوط به واگذاری در اسناد مزایده درج گردیده است.

7) تاریخ نمایش در سامانه : مورخ 1401/11/03 لغایت ساعت 13:00 تا مورخ 1401/11/23

8) مهلت دریافت اسناد مزایده از تاریخ نمایش در سامانه تا ساعت 13:00 تاریخ 1401/11/12از سامانه تدارکات الکترونیکی دولت.

9) مهلت ارائه پیشنهادات از تاریخ : 1401/11/03 ساعت 13:00 تا تاریخ : 1401/11/23 ساعت 13:00 (در سامانه ستاد)

10) زمان بازگشایی پیشنهادات : ساعت 14/30 مورخ 1401/11/24 

11)  زمان اعلام برنده :  تاریخ :   1401/11/25    ساعت:   15:00
فایل:
Powered by DorsaPortal