شماره مناقصه:
73
موضوع مناقصه:
خرید و نصب لوازم ورزشی ، لوازم بازی پلی اتیلن کودکان و کفپوش
تاریخ بازگشایی پاکت ها:
1400/11/06
آخرین مهلت:
1400/10/15

شهرداری شهریار در نظر دارد به استناد درخواست شماره 4023/19/3/00 مورخ 1400/04/03سازمان سیما ، منظر و فضای سبز شهری و بند 1 مجوز هیأت مدیره سازمان به شماره 2050 مورخ 1400/02/09 و بند 1 مجوز شورای سازمان به شماره 2738 مورخ 1400/02/20 درخصوص(خرید و نصب لوازم ورزشی ، لوازم بازی پلی اتیلن کودکان و کفپوش ) با اعتبار 15/000/000/000 ریال با شماره فراخوان 200093897000091 در سامانه نسبت به انتخاب پیمانکارمتخصص ، توانمند و دارای سرمایه اقدام نماید. لذا از متقاضیان واجد شرایط دعوت بعمل می آید جهت دریافت اسناد مناقصه به شرح ذیل تا ارائه پیشنهاد مناقصه گران و بازگشایی پاکت ها از طریق درگاه سامانه تدارک الکترونیکی دولت (ستاد) به آدرس www.setadiran.ir مراجعه نمایند.

1) مبلغ سپرده شرکت در مناقصه 750/000/000 ریال میباشد. سپرده نفرات اول و دوم مناقصه تا زمان انجام معامله و قرارداد مسترد نخواهد شد. (سپرده بصورت واریز نقدی به حساب سپرده اشخاص شهرداری و یا ضمانت نامه بانکی)

2) سایر اطلاعات و جزئیات مربوط به واگذاری در اسناد مناقصه درج گردیده است.

3) شهرداری در رد یا قبول پیشنهادات مختار است.

4) هزینه درج آگهی به عهده برندگان مناقصه می باشد.

5) متقاضیان میبایست دارای " کد اقتصادی و گواهینامه ثبت نام ارزش افزوده و سابقه اجرایی مرتبط با موضوع مناقصه باشند .

6) مهلت دریافت اسناد مناقصه از تاریخ 1400/10/14 تا تاریخ 1400/10/23ساعت 14 از سامانه تدارکات الکترونیکی دولت.

7) مهلت ارائه پیشنهادات تا ساعت 00/14 مورخ 1400/11/05در سامانه تدارکات الکترونیکی دولت.

8) زمان بازگشایی پاکت ها : ساعت 14:30 مورخ 1400/11/06در محل : شهریارـ میدان نماز ـ جنب پایانه 22 بهمن ـ شهرداری شهریار

فایل:
Powered by DorsaPortal