شماره مناقصه:
72
موضوع مناقصه:
مناقصه عمومی ( نگهداری و تعمیرات تاسیسات سالنها ـ فرهنگسراها و ساختمان های شهرداری شهریار )
تاریخ بازگشایی پاکت ها:
1400/11/04
آخرین مهلت:
1400/10/15

شهرداری شهریار در نظر دارد به استناد درخواست معاونت فنی و عمرانی به شماره 14201 مورخ 1400/07/27 درخصوص مناقصه عمومی ( نگهداری و تعمیرات تاسیسات سالنها ـ فرهنگسراها و ساختمان های شهرداری شهریار ) با اعتبار 13/000/000/000ریال با شماره فراخوان 2000093897000089 درسامانه نسبت به انتخاب پیمانکار اقدام نماید. لذا از متقاضیان واجد شرایط دعوت بعمل می آید جهت دریافت اسناد مناقصه به شرح ذیل تا ارائه پیشنهاد مناقصه گران و بازگشایی پاکت ها از طریق درگاه سامانه تدارک الکترونیکی دولت (ستاد) به آدرس www.setadiran.ir مراجعه نمایند.

1) مبلغ سپرده شرکت در مناقصه 850/000/000 ریال می باشد. سپرده نفرات اول و دوم مناقصه تا زمان انجام معامله و قرارداد مسترد نخواهد شد. (سپرده بصورت واریز نقدی به حساب سپرده اشخاص شهرداری و یا ضمانت نامه بانکی)

2) سایر اطلاعات و جزئیات مربوط به واگذاری در اسناد مناقصه درج گردیده است.

3) شهرداری در رد یا قبول پیشنهادات مختار است.

4) هزینه درج آگهی به عهده برنده مناقصه می باشد.

5) پیمانکاران و شرکتها می بایست دارای حداقل رتبه 5 از سازمان برنامه بودجه کشور در رشته ابنیه و تاسیسات باشند.

6) مهلت دریافت اسناد مناقصه از تاریخ 1400/10/13 تا تاریخ 1400/10/22ساعت 00/14 از سامانه تدارکات الکترونیکی دولت.

7) مهلت ارائه پیشنهادات تا ساعت 00/14 مورخ 1400/11/03 در سامانه تدارکات الکترونیکی دولت.

8) زمان بازگشایی پاکت ها : ساعت 14:30 مورخ 1400/11/04  در محل : شهریار - میدان نماز - جنب پایانه 22 بهمن - شهرداری شهریار.

فایل:
Powered by DorsaPortal