شماره مناقصه:
71
موضوع مناقصه:
تکمیل کیسینگ میدان میوه و تره بار
تاریخ بازگشایی پاکت ها:
1400/11/06
آخرین مهلت:
1400/10/15

شهرداری شهریار در نظر دارد به استناد مجوز شورای اسلامی شهر به شماره 773 مورخ 1400/08/17 و درخواست شماره 16608 مورخ 1400/08/24 معاونت فنی و نظارت بر پروژه های عمرانی درخصوص مناقصه عمومی تکمیل کیسینگ میدان میوه و تره بار با اعتبار 5/000/000/000 ریال با شماره فراخوان 2000093897000076 در سامانه نسبت به انتخاب پیمانکار اقدام نماید. لذا از متقاضیان واجد شرایط دعوت بعمل می آید جهت دریافت اسناد مناقصه به شرح ذیل تا ارائه پیشنهاد مناقصه گران و بازگشایی پاکت ها از طریق درگاه سامانه تدارک الکترونیکی دولت (ستاد) به آدرس www.setadiran.ir مراجعه نمایند.

1) مبلغ سپرده شرکت در مناقصه 250/000/000 ریال میباشد. سپرده نفرات اول و دوم مناقصه تا زمان انجام معامله و قرارداد مسترد نخواهد شد.(سپرده بصورت واریز نقدی به حساب سپرده اشخاص شهرداری و یا ضمانت نامه بانکی)

2) سایر اطلاعات و جزئیات مربوط به واگذاری در اسناد مناقصه درج گردیده است.

3) شهرداری در رد یا قبول پیشنهادات مختار است.

4) هزینه درج آگهی به عهده برنده مناقصه می باشد.

5) متقاضیان میبایست دارای حداقل رتبه 5 در رشته راه و باند از سازمان برنامه و بودجه کشور باشند.

6) مهلت دریافت اسناد مناقصه از تاریخ 1400/10/14 تا تاریخ 1400/10/23 ساعت 14  از سامانه تدارکات الکترونیکی دولت.

7) مهلت ارائه پیشنهادات تا ساعت 14  مورخ 1400/11/05 در سامانه تدارکات الکترونیکی دولت.

8) زمان بازگشایی پاکت ها : ساعت 30/14 مورخ 1400/11/06 در محل : شهریار - میدان نماز - جنب پایانه 22 بهمن - شهرداری شهریار.

فایل:
Powered by DorsaPortal