شماره مناقصه:
69
موضوع مناقصه:
مزایده فروش 44 دستگاه خودرو به صورت یکجا
تاریخ بازگشایی پاکت ها:
1400/10/29
آخرین مهلت:
1400/10/08

هرداری شهریار در نظر دارد به استناد مجوز شورای اسلامی شهر به شماره 1779 مورخ 1399/12/28 و بند یک جلسه 298 ، را از طریق مزایده عمومی به شماره مزایده 1000093897000009 و با جزئیات مندرج در اسناد مزایده ، با بهره گیری از سامانه تدارکات الکترونیکی دولت به فروش رساند ، لذا از متقاضیان دعوت بعمل می آید جهت دریافت اسناد مزایده به شرح جدول ذیل به درگاه سامانه تدارک الکترونیکی دولت (ستاد) به آدرس www.setadiran.ir مراجعه نمایند. لیست اموال مزایده به شرح جدول ذیل میباشد:

ردیف

شرح

شماره پارتی

قیمت پایه کارشناسی(ریال)

مبلغ سپرده شرکت در مزایده (ریال)

1

فروش 44 د ستگاه خودرو بصورت یکجا

1100093897000014

22/552/100/000

1/127/605/000

1) سپرده نفرات اول و دوم مزایده تا زمان انجام معامله و قرارداد مسترد نخواهد شد.

2) سایر اطلاعات و جزئیات مربوط به واگذاری در اسناد مزایده درج گردیده است.

3) شهرداری در رد یا قبول پیشنهادات مختار است.

4) هزینه درج آگهی و کارشناسی صورت گرفته به عهده برندگان مزایده می باشد.

5) تاریخ نمایش در سامانه : مورخ 1400/10/08 لغایت ساعت 14:00 مورخ 1400/10/29

6) مهلت دریافت اسناد مزایده تا ساعت 14:00 تاریخ 1400/10/18 از سامانه تدارکات الکترونیکی دولت.

7) مهلت ارائه پیشنهادات از تاریخ : 1400/10/08 ساعت 14:00 تا تاریخ : 1400/10/29 ساعت 14:00 (در سامانه ستاد)

8) متقاضیان میتوانند پس از دریافت اسناد مزاید ه از سامانه ، از محل استقرار خودرو ها واقع در شهریار بلوار شهدای اندیشه محل 4 دیواری انبار شهرداری و یا به سازمان مدیریت خدمات موتوری واقع در شهریار به سمت کرج بعد از زیر گذر سپاه مراجعه نمایند.

9) زمان بازگشایی پیشنهادات : ساعت 30/14 مورخ 1400/10/29

10) زمان حدودی اعلام برنده : تاریخ 1400/10/29 ساعت 00/15

فایل:
Powered by DorsaPortal