شماره مناقصه:
186
موضوع مناقصه:
آگهی تجدید مناقصه عمومی برون سپاری مناطق اندیشه،وائین و جعفریه
تاریخ بازگشایی پاکت ها:
1400/01/17
آخرین مهلت:
1400/01/17

به گزارش واحد خبر واطلاع رسانی مدیریت ارتباطات وامور بین الملل:

شهرداری شهریار در نظر دارد با عنایت به مصوبه شورای اسلامی شهر به شماره1575 مورخ99/12/4 در خصوص (برون سپاری بخشی از وظایف خدمات شهری از قبیل رفت روروب و جمع آوری زباله های شهری مناطق اندیشه،وائین و جعفریه) از طریق تجدید مناقصه عمومی نسبت به انتخاب پیمانکار دارای صلاحیت لازم از مراجع ذیصلاح و با سابقه اقدام نماید.

لذا از متقاضیان واجد شرایط دعوت بعمل می آید با در نظر گرفتن شرایط ذیل جهت دریافت اسناد مناقصه تا ارائه پیشنهاد مناقصه گران و بازگشایی پاکت ها از طریق درگاه سامانه تدارک الکترونیکی دولت(ستاد) به آدرسwww.setadiran.ir مراجعه نمایند.

1-سپرده نفرات اول تا دوم مناقصه تا زمان انجام معامله وقرارداد مسترد نخواهد شد.

2-سایر اطلاعات وجزییات مربوط به واگذاری دراسناد مناقصه درج گردید ه است.

3-شهرداری در رد یا قبول پیشنهادات مختار است.

5 -هزینه درج آگهی و کارشناسی صورت گرفته برعهده برنده مناقصه می باشد.

6-پیمانکاران می بایست دارای گواهینامه تعیین صلاحیت شرکت های خدماتی در رسته مرتبط با موضوع مناقصه از اداره کل تعاون کار و رفاه اجتماعی کشور باشند.

7-مهلت دریافت اسناد مناقصه از تاریخ 99/12/20 تا تاریخ 99/12/28 ساعت14 از سامانه تدارکات الکترونیکی دولت

8- مهلت ارائه پیشنهادات تا ساعت 14مورخ 1400/1/17در سامانه تدارکات الکترونیکی دولت

9-زمان بازگشایی پاکت ها:ساعت 14/30 مورخ 1400/1/17 در محل شهریار خیابان طالقانی شهرداری شهریار

بهروز کاویانی شهردار شهریار

تاریخ چاپ نوبت اول:99/12/20

تاریخ چاپ نوبت دوم:99/12/27

فایل:
Powered by DorsaPortal