شماره مناقصه:
185
موضوع مناقصه:
آگهی مزایده عمومی اجاره یک قطعه زمین با مساحت حدودی 2000مترمربع از پلاک ثبتی 1/22870در شهرک صدف
تاریخ بازگشایی پاکت ها:
1400/01/17
آخرین مهلت:
1400/01/17

به گزارش واحد خبر واطلاع رسانی مدیریت ارتباطات وامور بین الملل:

شهرداری شهریار در نظر دارد به استناد مجوزشورای اسلامی شهر به شماره1208مورخ99/9/25نسبت به «واگذاری یکساله منافع یک قطعه زمین با مساحت حدودی 2000مترمربع در قالب عقد اجاره جهت بهره برداری پارکینگ عمومی»به شماره مزایده 5099093897000004و شماره مورد اجاره 5199093897000012 با قیمت پایه سالیانه 2/350/000/000ریال و جزئیات مندرج در اسناد مزایده با بهره گیری از سامانه تدارکات الکترونیکی دولت اقدام نماید.

لذا از متقاضیان دعوت بعمل می آید جهت دریافت اسناد مزایده به درگاه سامانه تدارک الکترونیکی دولت(ستاد) به آدرسwww.setadiran.ir مراجعه نمایند.

1-سپرده شرکت در مزایده 195/833/333ریال است که سپرده نفرات اول تا دوم مزایده تا زمان انجام معامله وقرارداد مسترد نخواهد شد.

2-سایر اطلاعات وجزییات مربوط به واگذاری دراسناد مزایده درج گردید ه است.

3-شهرداری در رد یا قبول پیشنهادات مختار است.

4 -هزینه درج آگهی و کارشناسی صورت گرفته برعهده برنده مزایده می باشد.

5-تاریخ نمایش در سامانه :مورخ 1399/12/24

6-مهلت دریافت اسناد مزایده تا ساعت 13 مورخ 1400/1/17 از سامانه تدارکات الکترونیکی دولت

7- مهلت ارائه پیشنهادات از ساعت 8 مورخ 99/12/25 لغایت ساعت 14 مورخ 1400/1/17در سامانه تدارکات الکترونیکی دولت

8-زمان بازگشایی پاکت ها:ساعت 14/30مورخ 1400/1/17

9-زمان اعلام برنده:ساعت 17 مورخ 1400/1/17

بهروز کاویانی شهردار شهریار

چاپ نوبت اول: 99/12/20

چاپ نوبت دوم : 99/12/27

فایل:
Powered by DorsaPortal