شماره مناقصه:
172
موضوع مناقصه:
آگهی مناقصه عمومی تکمیل سالن ورزشی کهنز،احداث روشنایی حدفاصل میدان جعفریه تا ورودی شهرک جعفریه و تاسیسات روشنایی بلوار شهید شیخی ،اجرای دکوراسیون و تجهیز سالن همایش کرشته شهریار
تاریخ بازگشایی پاکت ها:
1399/12/28
آخرین مهلت:
1399/12/28


به گزارش واحد خبر واطلاع رسانی مدیریت ارتباطات وامور بین الملل:

شهرداری شهریار در نظر دارد به استناد مجوزشورای اسلامی شهر به شماره1282مورخ99/10/8، 1206 مورخ 99/9/25 و 3037 مورخ 98/12/28 در خصوص (موضوعات مندرج در جدول ذیل)از طریق تجدید مناقصه عمومی نسبت به انتخاب پیمانکار اقدام نماید.

لذا از متقاضیان واجد شرایط دعوت بعمل می آید با در نظر گرفتن شرایط ذیل جهت دریافت اسناد مناقصه به شرح ذیل تا ارائه پیشنهاد مناقصه گران و بازگشایی پاکت ها از طریق درگاه سامانه تدارک الکترونیکی دولت(ستاد) به آدرسwww.setadiran.ir مراجعه نمایند.

1-سپرده نفرات اول تا دوم مناقصه تا زمان انجام معامله وقرارداد مسترد نخواهد شد.

2-سایر اطلاعات وجزییات مربوط به واگذاری دراسناد مناقصه درج گردید ه است.

3-شهرداری در رد یا قبول پیشنهادات مختار است.

4 -هزینه درج آگهی برعهده برنده مناقصه می باشد.

5-متقاضیان می بایست دارای حداقل رتبه مندرج در جدول فوق از سازمان برنامه وبودجه کشور باشند.

6-مهلت دریافت اسناد مناقصه از تاریخ 99/12/13 تا تاریخ 99/12/18 ساعت13 از سامانه تدارکات الکترونیکی دولت

7- مهلت ارائه پیشنهادات تا ساعت 13مورخ 99/12/28در سامانه تدارکات الکترونیکی دولت

98-زمان بازگشایی پاکت ها:ساعت 14 مورخ 99/12/28 در محل شهریار خیابان طالقانی شهرداری شهریار

بهروز کاویانی شهردار شهریار

چاپ نوبت اول: 99/12/11

چاپ نوبت دوم : 99/12/18

فایل:
Powered by DorsaPortal