شماره مناقصه:
82
موضوع مناقصه:
آگهی تجدید مناقصه عمومی برون سپاری حفظ و نگهداری پارکها وفضای سبز وایین،صدف،شاهد،کهنز،رزکان
تاریخ بازگشایی پاکت ها:
1399/01/20
آخرین مهلت:
1399/01/19

به گزارش واحد خبر واطلاع رسانی مدیریت ارتباطات وامور بین الملل:
شهرداری شهریار در نظر  دارد به استناد مجوز شورای اسلامی شهر به شماره 2659 مورخ 98/11/19 در خصوص برون سپاری حفظ و نگهداری پارکها وفضای سبزوایین،صدف، شاهد،کهنز،رزکان با اعتبار 40/543/379/094ریال از طریق تجدید مناقصه عمومی نسبت به انتخاب پیمانکار دارای صلاحیت لازم از مراجع ذیصلاح ،توانمندو با سابقه اقدام نماید.لذا از متقاضیان واجد شرایط دعوت می گردد جهت دریافت اسناد  پس از تاریخ درج آخرین آگهی به دفتر امور پیمان وقرارداد شهرداری شهریار  وبا در نظر گرفتن شرایط ذیل مراجعه نمایند.
1- مبلغ سپرده شرکت در مناقصه 2/030/000/000 ریال می باشد به صورت ضمانت نامه بانکی و یا واریز به حساب سپرده نزد شهرداری شهریار
2-سپرده نفرات اول تا دوم تا زمان انجام معامله وقرارداد مسترد نخواهد شد.
3-سایر اطلاعات وجزئیات مربوط به واگذاری در اسناد مناقصه درج گردیده است.
4-شهرداری در رد یا قبول پیشنهادات مختار است.
5 -هزینه درج آگهی برعهده برنده مزایده می باشد.
6-متقاضیان می بایست دارای گواهی صلاحیت لازم از اداره کار وامور اجتماعی یا گواهی صلاحیت پیمانکاری در رشته مرتبط با موضوع مناقصه از معاونت برنامه ریزی ریاست جمهوری و گوااهی صلاحیت ایمنی پیمانکاران از اداره کار وامور اجتماعی باشند.ارائه تصویر گواهی های ذکر شده بعلاوه گواهی ارزش افزوده در زمان خرید اسناد مناقصه الزامی است.
7-آخرین مهلت دریافت اسناد مناقصه تاتاریخ 99/1/19آخرین مهلت قبول پیشنهادات تا پایان ساعت اداری همان روز و تاریخ بازگشایی پاکت ها مورخ99/1/20 خواهد بود.
بهروز کاویانی  شهردار شهریار
فایل:
Powered by DorsaPortal