شماره مناقصه:
80
موضوع مناقصه:
آگهی تجدید مناقصه عمومی برون سپاری خدمات شهر حوزه شهرداری اندیشه فاز یک،وایین وجعفریه
تاریخ بازگشایی پاکت ها:
1399/01/20
آخرین مهلت:
1399/01/19


به گزارش واحد خبر واطلاع رسانی مدیریت ارتباطات وامور بین الملل:
شهرداری شهریار در نظر  دارد نسبت به انتخاب پیمانکار دارای صلاحیت لازم ،توانمند،دارای تجربه وتخصص جهت برون سپاری خدمات شهر حوزه شهرداری ،اندیشه فاز یک ،وایین و جعفریه طبق بند 5صورتجلسه شورای اسلامی شهر به شماره 2756 مورخ 98/11/27 از طریق تجدید مناقصه عمومی اقدام نماید.لذا از متقاضیان واجد شرایط دعوت می گردد جهت دریافت اسناد  پس از تاریخ درج آخرین آگهی به دفتر امور پیمان وقرارداد شهرداری شهریار  وبا در نظر گرفتن شرایط ذیل مراجعه نمایند.
1-قیمت پایه کارشناسی به ازای هر ماه مبلغ 9/610/800/000 ریال می باشد.
2- مبلغ سپرده شرکت در مناقصه 5/770/000/000 ریال می باشد به صورت ضمانت نامه بانکی و یا واریز به حساب سپرده نزد شهرداری شهریار
3-سپرده نفرات اول تا دوم تا زمان انجام معامله وقرارداد مسترد نخواهد شد.
4-سایر اطلاعات وجزئیات مربوط به واگذاری در اسناد مناقصه درج گردیده است.
5-شهرداری در رد یا قبول پیشنهادات مختار است.
6 -هزینه درج آگهی برعهده برنده مزایده می باشد.
7-ارائه گواهی صلاحیت لازم از اداره کل کار وامور اجتماعی برای خرید اسناد مناقصه الزامی می باشد.
8-ارائه گواهی صلاحیت ایمنی پیمانکاران از اداره کار وامور اجتماعی برای خرید اسناد مناقصه الزامی می باشد.
9-آخرین مهلت دریافت اسناد مناقصه تاتاریخ 99/1/19آخرین مهلت قبول پیشنهادات تا پایان ساعت اداری همان روز و تاریخ بازگشایی پاکت ها مورخ99/1/20 خواهد بود.

بهروز کاویانی  شهردار شهریار
 

 
فایل:
Powered by DorsaPortal