شماره مناقصه:
79
موضوع مناقصه:
اصلاحیه آگهی مزایده عمومی برون سپاری جمع آوری ضایعات خشک سطح شهر
تاریخ بازگشایی پاکت ها:
1398/12/21
آخرین مهلت:
1398/12/20

پیرو دونوبت آگهی مزایده عمومی در خصوص برون سپاری جمع آوری ضایعات خشک سطح شهر  که در مورخ 98/11/24 و98/12/1 در روزنامه ایران منتشر گردیده ،اعلام می دارد آخرین مهلت دریافت اسناد مناقصه تا تاریخ 98/12/20 ،آخرین قبول پیشنهادات تا پایان ساعت اداری همان روز و تاریخ بازگشایی پاکت ها تا مورخ 98/12/21 تمدید گردید.

بهروز کاویانی  شهردار شهریار
فایل:
Powered by DorsaPortal