شماره مناقصه:
78
موضوع مناقصه:
اصلاحیه آگهی مناقصه برون سپاری جفظ ونگهداری پارکهاو فضای سبز شهرک های وائین،صدف،شاهد ،کهنز و رزکان
تاریخ بازگشایی پاکت ها:
1398/12/21
آخرین مهلت:
1398/12/20

پیرو دونوبت آگهی مناقصه عمومی در خصوص برون سپاری جفظ ونگهداری پارکهاو فضای سبز شهرک های وائین،صدف،شاهد ،کهنز و رزکان که در مورخ 98/11/23 و98/11/30 در روزنامه رسالت منتشر گردیده ،اعلام می دارد آخرین مهلت دریافت اسناد مناقصه تا تاریخ 98/12/20 ،آخرین قبول پیشنهادات تا پایان ساعت اداری همان روز و تاریخ بازگشایی پاکت ها تا مورخ 98/12/21 تمدید گردید.
بهروز کاویانی  شهردار شهریار
فایل:
Powered by DorsaPortal