شماره مناقصه:
77
موضوع مناقصه:
آگهی مناقصه عمومی خرید تجهیزات مورد نیاز سازمان آتش نشانی شهرداری شهریار
تاریخ بازگشایی پاکت ها:
1398/12/26
آخرین مهلت:
1398/12/26
به گزارش واحد خبرو اطلاع رسانی مدیریت ارتباطات و امور بین الملل:

شهرداری شهریار در نظر دارد نسبت خرید تجهیزات مورد نیاز سازمان آتش نشانی شهرداری شهریار طبق مجوزشورای اسلامی شهربه شماره 3631مورخ98/12/26نسبت به انتخاب فروشنده توانمند،دارای صلاحیت ورزومه کاری در خصوص موضوع مناقصه از طریق مناقصه عمومی اقدام نماید.

لذا از متقاضیان واجد شرایط دعوت بعمل می آید جهت دریافت اسناد  پس از تاریخ درج آخرین آگهی به مدت 10 روز به دفتر امور پیمان وقرارداد شهرداری شهریار  وبا در نظر گرفتن شرایط ذیل مراجعه نمایند.

1-مبلغ سپرده شرکت درمناقصه 500/000/000ریال می باشد.ضمانت نامه بانکی یا واریز وجه به حساب سپرده شهرداری

2-سپرده نفرات اول و دوم تا زمان انجام معامله وقرارداد مسترد نخواهد شد.

3-سایر اطلاعات وجزئیات مربوط به واگذاری  دراسناد مناقصه درج گردید ه است.

4-شهرداری در رد یا قبول پیشنهادات مختار است.

5 -هزینه درج آگهی برعهده برنده مناقصه می باشد.

6-ارائه تصویر گواهی ارزش افزوده برای خرید اسناد مناقصه الزامی می باشد.

7-آخرین مهلت دریافت اسناد مناقصه تاتاریخ 98/12/26 اخرین مهلت قبول پیشنهادات تا پایان ساعت اداری همان روز و تاریخ بازگشایی پاکت ها مورخ98/12/26خواهد بود.

بهروز کاویانی   شهردار شهریار

فایل:
Powered by DorsaPortal