شماره مناقصه:
78
موضوع مناقصه:
آگهی مناقصه عمومی تکمیل فرهنگسرای قرآنی کهنز
تاریخ بازگشایی پاکت ها:
1398/12/21
آخرین مهلت:
1398/12/20

به گزارش واحد خبر واطلاع رسانی مدیریت ارتباطات وامور بین الملل:
شهرداری شهریار در نظر دارد باستناد مجوز شورای اسلامی شهر به شماره1986 مورخ 98/9/6 نسبت به (( فرهنگسرای قرآنی کهنز)) با اعتبار 5/000/000/000 ریال از طریق مناقصه عمومی اقدام نماید لذا از متقاضیان واجد شرایط دعوت بعمل می آید جهت دریافت اسناد مناقصه پس از تاریخ درج آخرین آگهی به دفتر امور پیمان و قرارداد شهرداری شهریار و با در نظر گرفتن  شرایط ذیل مراجعه نمایند .
1 ) مبلغ سپرده شرکت در مناقصه 250/000/000 ریال می باشد (به صورت ضمانت نامه بانکی ویا واریز به حساب سپرده نزد شهرداری )
2) سپرده نفرات اول و دوم تا زمان انجام معامله و قرارداد مسترد نخواهد شد .
3 ) سایر اطلاعات و جزئیات مربوط به واگذاری در اسناد مناقصه درج گردیده است .
4) شهرداری در رد یا قبول پیشنهادات مختار است .
5) هزینه درج آگهی به عهده برنده مناقصه می باشد .
6) پیمانکاران وشرکت ها میبایست دارای حداقل رتبه 5 از معاونت برنامه ریزی ریاست جمهوری در رشته ابنیه باشند .
7)ارائه گواهی صلاحیت ایمنی پیمانکاران از اداره کار وامور اجتماعی در زمان خرید اسناد الزامی است.
7) آخرین مهلت دریافت اسناد مناقصه تا تاریخ 98/12/20 آخرین مهلت قبول پیشنهادات تا پایان ساعت اداری همان روز و تاریخ بازگشایی پاکت ها مورخ 98/12/21 خواهد بود .
تاریخ چاپ نوبت اول : 98/11/30
تاریخ چاپ نوبت دوم : 98/12/7
بهروز کاویانی
شهردار شهریار
 
فایل:
Powered by DorsaPortal