شماره مناقصه:
72
موضوع مناقصه:
آگهی مناقصه عمومی جابجایی تیرهای برق معارض در تقاطع های غیر همسطح جهاد وبسیج
تاریخ بازگشایی پاکت ها:
1398/12/21
آخرین مهلت:
1398/12/20
به گزارش واحد خبر واطلاع رسانی مدیریت ارتباطات وامور بین الملل :
شهرداری شهریار در نظر دارد به استناد مجوز شورای اسلامی شهر به شماره 3631 مورخ 26/12/ 97 نسبت به (جابجایی تیرهای برق معارض در تقاطع های غیر همسطح جهاد وبسیج ) با اعتبار 20/000/000/000 ریال از طریق مناقصه عمومی اقدام نماید. لذا از متقاضیان واجد شرایط دعوت بعمل می آید جهت دریافت اسناد مناقصه پس از تاریخ درج آخرین آگهی به دفتر امور وپیمان قرار داد شهرداری شهریار وبا در نظر گرفتن شرایط ذیل مراجعه نمایند.
1-مبلغ سپرده شرکت در مناقصه 1/000/000/000ریال می باشد (مطابق آیین نامه تضمین معاملات دولتی )
2-سپرده نفرات اول تا دوم تا زمان انجام معامله و قرداد مسترد نخواهد شد.
3-سایر اطلاعات و جز ئیات مربوط به واگذاری در اسناد مناقصه درج گردیده است.
4-شهرداری دررد یا قبول پیشنهادات مختار است .
5-هزینه درج آگهی بر عهده برنده مناقصه می باشد .
6-پیمانکاران و شرکت ها بایستی دارای حد اقل رتبه 5 از معاونت برنامه ریزی ریاست جمهوری در رشته نیرو باشند.
7-ارائه گواهی صلاحیت ایمنی پیمانکاران از اداره کار و امور اجتماعی در زمان خرید اسناد الزامی است.
8-آخرین مهلت دریافت اسناد مناقصه تا تاریخ 98/12/20 آخرین مهلت قبول پیشنهادات تا پایان ساعت اداری همان روز و تاریخ باز گشایی پاکت ها مورخ 98/12/21 خواهد بود.
بهروز کاویانی شهردار شهریار
تاریخ چاپ نوبت اول 98/11/30 
تاریخ چاپ نوبت دوم 98/12/7
فایل:
Powered by DorsaPortal