شماره مناقصه:
70
موضوع مناقصه:
آگهی مناقصه عمومی جابجایی تیرهای برق معارض در پروژه های عمرانی
تاریخ بازگشایی پاکت ها:
1398/12/21
آخرین مهلت:
1398/12/20

شهرداری شهریار در نظر دارد به استناد مجوز شورای اسلامی شهر به شماره 3631 مورخ 26/12/ 97 نسبت به (جابجایی تیرهای برق معارض در پروژه های عمرانی) با اعتبار 7/000/000/000 ریال از طریق مناقصه عمومی اقدام نماید لذا از متقاضیان واجد شرایط دعوت بعمل می آید جهت دریافت اسناد مناقصه پس از تاریخ درج آخرین آگهی به دفتر امور وپیمان قرار داد شهرداری شهریار وبا در نظر گرفتن شرایط ذیل مراجعه نمایند.
1-مبلغ سپرده شرکت در مناقصه 350/000/000 ریال می باشد (مطابق آیین نامه تضمین معاملات دولتی )
2-سپرده نفرات اول تا دوم تا زمان انجام معامله و قرداد مسترد نخواهد شد.
3-سایر اطلاعات و جز ئیات مربوط به واگذاری در اسناد مناقصه درج گردیده است.
4-شهرداری دررد یا قبول پیشنهادات مختار است .
5-هزینه درج آگهی بر عهده برنده مناقصه می باشد .
6-پیمانکاران و شرکت ها بایستی دارای حد اقل رتبه 5 از معاونت برنامه ریزی ریاست جمهوری در رشته نیرویا تاسیسات برقی باشند.
7-ارائه گواهی صلاحیت ایمنی پیمانکاران از اداره کار و امور اجتماعی در زمان خرید اسناد الزامی است.
8-آخرین مهلت دریافت اسناد مناقصه تا تاریخ 98/12/20 آخرین مهلت قبول پیشنهادات تا پایان ساعت اداری همان روز و تاریخ باز گشایی پاکت ها مورخ 98/12/21 خواهد بود.
بهروز کاویانی شهردار شهریار
تاریخ چاپ نوبت اول 98/11/30 
تاریخ چاپ نوبت دوم 98/12/7

 
فایل:
Powered by DorsaPortal