شماره مناقصه:
69
موضوع مناقصه:
آگهی تجدید مناقصه عمومی اجرای نرده حفاظتی حاشیه معبر (گاردریل)
تاریخ بازگشایی پاکت ها:
1398/12/19
آخرین مهلت:
1398/12/15

به گزارش واحد خبر واطلاع رسانی مدیریت ارتباطات وامور بین الملل:
شهرداری شهریار در نظر  دارد به استناد مجوز شورای اسلامی شهر به شماره 3631 مورخ 97/12/26 نسبت به اجرای نرده حفاظتی حاشیه معبر (گاردریل) با اعتبار2/500/000/000از طریق تجدید مناقصه عمومی اقدام نماید.
لذا از متقاضیان واجد شرایط دعوت بعمل می آید جهت دریافت اسناد  پس از تاریخ درج آخرین آگهی به دفتر امور پیمان وقرارداد شهرداری شهریار  وبا در نظر گرفتن شرایط ذیل مراجعه نمایند.
1- مبلغ سپرده شرکت در مناقصه125/000/000 می باشد.
2-سپرده نفرات اول تا دوم تا زمان انجام معامله وقرارداد مسترد نخواهد شد.
3-سایر اطلاعات وجزئیات مربوط به واگذاری در اسناد مناقصه درج گردیده است.
4-ارائه تصویر گواهی صلاحیت پیمانکاری،ایمنی پیمانکاران از اداره کار و امور اجتماعی و گواهی ارزش افزوده  برای خرید اسناد مناقصه الزامی می باشد.
5-شهرداری در رد یا قبول پیشنهادات مختار است.
6 -هزینه درج آگهی برعهده برنده مزایده می باشد.
7-متقاضیان می بایست دارای حداقل رتبه 5 از معاونت برنامه ریزی ریاست جمهوری در رشته راه وباند باشند..
8-آخرین مهلت دریافت اسناد مناقصه تاتاریخ 98/12/15آخرین مهلت قبول پیشنهادات تا پایان ساعت اداری همان روز و تاریخ بازگشایی پاکت ها مورخ98/12/19 خواهد بود.
بهروز کاویانی    شهردار شهریار
نوبت اول:98/11/27
نوبت دوم:98/12/4
 
فایل:
Powered by DorsaPortal