شماره مناقصه:
68
موضوع مناقصه:
آگهی مناقصه عمومی خرید تجهیزات چراغ راهنمایی و ترافیکی
تاریخ بازگشایی پاکت ها:
1398/12/19
آخرین مهلت:
1398/12/15

به گزارش واحد خبر واطلاع رسانی مدیریت ارتباطات و امور بین الملل:
شهرداری شهریار در نظر داردبه استناد مجوزشورای اسلامی شهربه شماره 3631مورخ97/12/26  نسبت خرید خرید تجهیزات چراغ راهنمایی و ترافیکی با اعتبار 2/500/000/000ریال از طریق  مناقصه عمومی اقدام نماید.

لذا از متقاضیان واجد شرایط دعوت بعمل می آید جهت دریافت اسناد  پس از تاریخ درج آخرین آگهی به دفتر امور پیمان وقرارداد شهرداری شهریار  وبا در نظر گرفتن شرایط ذیل مراجعه نمایند.

1-مبلغ سپرده شرکت درمناقصه 12/500/000ریال می باشدواریز به حساب سپرده نزد شهرداری و یا ارائه ضمانت نامه بانکی معتبر( مطابق با آیین نامه تضمین معاملات دولتی )

2-سپرده نفرات اول و دوم تا زمان انجام معامله وقرارداد مسترد نخواهد شد.

3-سایر اطلاعات وجزئیات مربوط به واگذاری  دراسناد مناقصه درج گردید ه است.

4-شهرداری در رد یا قبول پیشنهادات مختار است.

5 -هزینه درج آگهی برعهده برنده مناقصه می باشد.


6-آخرین مهلت دریافت اسناد مناقصه تاتاریخ 98/12/15 اخرین مهلت قبول پیشنهادات تا پایان ساعت اداری همان روز و تاریخ بازگشایی پاکت ها مورخ98/12/19خواهد بود.

 

بهروز کاویانی   شهردار شهریار

 چاپ نوبت اول:         98/11/27

 چاپ نوبت دوم :        98/12/4
 
فایل:
Powered by DorsaPortal