شماره مناقصه:
67
موضوع مناقصه:
آگهی تجدید مناقصه عمومی خرید واجرای تجهیزات شبکه الکتریکال،ترانکینگ و برق اضطراری مرکز کنترل ترافیک شهرداری شهریار
تاریخ بازگشایی پاکت ها:
1398/12/19
آخرین مهلت:
1398/12/15

به گزارش واحد خبرو اطلاع رسانی مدیریت ارتباطات و امور بین الملل:

شهرداری شهریار در نظر داردبه استناد مجوزشورای اسلامی شهربه شماره 736مورخ98/4/5  نسبت خرید واجرای تجهیزات شبکه الکتریکال،ترانکینگ و برق اضطراری مرکز کنترل ترافیک شهرداری شهریار با اعتبار 9/893/624/800ریال از طریق تجدید مناقصه عمومی اقدام نماید.

لذا از متقاضیان واجد شرایط دعوت بعمل می آید جهت دریافت اسناد  پس از تاریخ درج آخرین آگهی به دفتر امور پیمان وقرارداد شهرداری شهریار  وبا در نظر گرفتن شرایط ذیل مراجعه نمایند.

1-مبلغ سپرده شرکت درمناقصه 494/681/240ریال می باشد.( مطابق با آیین نامه تضمین معاملات دولتی )

2-سپرده نفرات اول و دوم تا زمان انجام معامله وقرارداد مسترد نخواهد شد.

3-سایر اطلاعات وجزئیات مربوط به واگذاری  دراسناد مناقصه درج گردید ه است.

4-شهرداری در رد یا قبول پیشنهادات مختار است.

5 -هزینه درج آگهی برعهده برنده مناقصه می باشد.

6-شرکت کنندگان می بایست دارای گواهینامه صلاحیت ورتبه بندی انفور ماتیکی از دبیرخانه شورای عالی انفور ماتیک کشور را داشته باشند.

7-آخرین مهلت دریافت اسناد مناقصه تاتاریخ 98/12/15 اخرین مهلت قبول پیشنهادات تا پایان ساعت اداری همان روز و تاریخ بازگشایی پاکت ها مورخ98/12/19خواهد بود.


بهروز کاویانی   شهردار شهریار
 
فایل:
Powered by DorsaPortal