شماره مناقصه:
66
موضوع مناقصه:
آگهی مناقصه عمومی احداث سالن اجتماعات ومقبره شهدای گمنام در پارک شاهد امیریه
تاریخ بازگشایی پاکت ها:
1398/12/14
آخرین مهلت:
1398/12/14

به گزارش واحد خبر واطلاع رسانی مدیریت ارتباطات وامور بین الملل:
شهرداری شهریار در نظر دارد به استناد مجوزشورای شهربه شماره 2397مورخ98/10/19نسبت به احداث سالن اجتماعات ومقبره شهدای گمنام در پارک شاهد امیریه با اعتبار 20/000/000/000 ریال ازطریق مناقصه عمومی اقدام نماید.
لذا از متقاضیان واجد شرایط دعوت بعمل می آید جهت دریافت اسناد مناقصه پس از درج آخرین آگهی به دفتر امور پیمان وقرارداد شهرداری شهریار  وبا در نظر گرفتن شرایط ذیل مراجعه نمایند.
1-مبلغ سپرده شرکت درمناقصه 1/000/000/000 ریال می باشد.( مطابق با آیین نامه تضمین معاملات دولتی )
2-سپرده نفرات اول و دوم مناقصه تا زمان انجام معامله وقرارداد مسترد نخواهد شد.
3-سایر اطلاعات وجزئیات مربوط به واگذاری دراسناد مناقصه درج گردیده است.
4- شهرداری در رد یا قبول پیشنهادات مختار است.
5- هزینه درج آگهی برعهده برنده مناقصه می باشد. 
6 – پیمانکاران وشرکتها بایستی دارای حداقل رتبه 5 از معاونت برنامه ریزی ریاست جمهوری دررشته  ابنیه باشند.
7-ارائه گواهی صلاحیت ایمنی پیمانکاران از اداره کارو امور اجتماعی  برای خرید اسناد  الزامی می باشد.
8-آخرین مهلت دریافت اسناد تا تاریخ 98/12/13 آخرین مهلت قبول پیشنهادات تا پایان ساعت اداری همان روز و تاریخ بازگشایی پاکت ها مورخ 98/12/14 خواهد بود.
بهروزکاویانی  شهردار شهریار
چاپ نوبت اول:         98/11/24                   
چاپ نوبت دوم 98/12/1
 
فایل:
Powered by DorsaPortal