شماره مناقصه:
65
موضوع مناقصه:
آگهی مزایده عمومی برون سپاری در خصوص جمع آوری ضایعات خشک سطح شهر
تاریخ بازگشایی پاکت ها:
1398/12/14
آخرین مهلت:
1398/12/13

به گزارش واحد خبر واطلاع رسانی مدیریت ارتباطات وامور بین الملل:
شهرداری شهریار در نظر دارد به استناد مجوز شورای اسلامی شهر به شماره 2597 مورخ 98/11/10  نسبت به انتخاب پیمانکار توانمند ، باسابقه و دارای صلاحیت جهت  برون سپاری در خصوص جمع آوری ضایعات خشک سطح شهر به مدت یکسال از طریق مزایده عمومی اقدام نماید .
لذا از متقاضیان واجد شرایط دعوت می گردد جهت دریافت اسناد مزایده پس از تاریخ درج آخرین آگهی به دفتر امور پیمان وقرارداد شهرداری شهریار  وبا در نظر گرفتن شرایط ذیل مراجعه نمایند.
1- مبلغ پایه به ازای هرماه جمع آوری ضایعات 5/500/000/000ریال می باشد .
2-مبلغ سپرده شرکت درمزایده 3/300/000/000ریال می باشد.( مطابق با آیین نامه تضامین معاملات دولتی )
3-سپرده نفرات اول و دوم تا زمان انجام معامله وقرارداد مسترد نخواهد شد.
4-سایر اطلاعات وجزییات مربوط به واگذاری  دراسناد مزایده درج گردیده است.
5- شهرداری در رد یا قبول پیشنهادات مختار است.
6 -هزینه درج آگهی و کارشناسی برعهده برنده مزایده می باشد.
7- ارائه گواهی صلاحیت ایمنی از اداره کار و امور اجتماعی برای خرید اسناد الزامی می باشد .
8-آخرین مهلت دریافت اسناد مزایده تا تاریخ 98/12/13، آخرین مهلت قبول پیشنهادات تا پایان ساعت اداری همان روز و تاریخ بازگشایی پاکت ها مورخ98/12/14 خواهد بود.
 
بهروزکاویانی شهردار شهریار
چاپ اول : 98/11/24  
چاپ دوم 98/12/1
 
فایل:
Powered by DorsaPortal