شماره مناقصه:
64
موضوع مناقصه:
آگهی مناقصه عمومی برون سپاری حفظ ونگهداری پارکها وفضای سبز شهرک های وائین،صدف،شاهد،کهنز و رزکان
تاریخ بازگشایی پاکت ها:
1398/12/14
آخرین مهلت:
1398/12/14
به گزارش واحد خبر واطلاع رسانی مدیریت ارتباطات وامور بین الملل:
شهرداری شهریار در نظر  دارد به استناد مجوز شورای اسلامی شهر به شماره2659 مورخ98/11/19 نسبت به برون سپاری حفظ ونگهداری پارکها و فضای سبز شهرک های وائین،صدف،شاهد،کهنز و رزکان با اعتبار
40/543/379/094از طریق مناقصه عمومی نسبت به انتخاب پیمانکار دارای صلاحیت لازم از مراجع ذیصلاح ،توانمند و با سابقه اقدام نماید.
لذا از متقاضیان واجد شرایط دعوت بعمل می آید جهت دریافت اسناد  پس از تاریخ درج آخرین آگهی به دفتر امور پیمان وقرارداد شهرداری شهریار  وبا در نظر گرفتن شرایط ذیل مراجعه نمایند.
1- مبلغ سپرده شرکت در مناقصه2/030/000/000 می باشد.
2-سپرده نفرات اول تا دوم تا زمان انجام معامله وقرارداد مسترد نخواهد شد.
3-سایر اطلاعات وجزئیات مربوط به واگذاری در اسناد مناقصه درج گردیده است.
4-متقاضیان می بایست دارای گواهی صلاحیت لازم از اداره کل کار وامور اجتماعی یا گواهی صلاحیت پیمانکاری در رشته مرتبط با موضوع مناقصه از معاونت برنامه ریزی ریاست جمهوری و گواهی صلاحیت ایمنی پیمانکاران از اداره کار وامور اجتماعی باشند.برای خرید اسناد مناقصه الزامی می باشد.
5-شهرداری در رد یا قبول پیشنهادات مختار است.
6 -هزینه درج آگهی برعهده برنده مزایده می باشد.

7-آخرین مهلت دریافت اسناد مناقصه تاتاریخ 98/12/13آخرین مهلت قبول پیشنهادات تا پایان ساعت اداری همان روز و تاریخ بازگشایی پاکت ها مورخ98/12/14 خواهد بود.
حجت علی بابایی سرپرست شهرداری شهریار
 چاپ نوبت اول:         98/11/23
 چاپ نوبت دوم :        98/11/30
بهروز کاویانی شهردار شهریار
 
فایل:
Powered by DorsaPortal