شماره مناقصه:
63
موضوع مناقصه:
آگهی مناقصه عمومی تجهیز واجراء دکوراسیون داخلی مرکز کنترل ترافیک
تاریخ بازگشایی پاکت ها:
1398/10/11
آخرین مهلت:
1398/10/10

شهرداری شهریار در نظر داردبه استناد مجوزشورای اسلامی شهربه شماره 736مورخ98/4/5  نسبت به  تجهیز واجراء دکوراسیون داخلی مرکز کنترل ترافیک با اعتبار 6/532/032/100ریال از طریق تجدید مناقصه عمومی اقدام نماید.

لذا از متقاضیان واجد شرایط دعوت بعمل می آید جهت دریافت اسناد  پس از تاریخ درج آخرین آگهی به دفتر امور پیمان وقرارداد شهرداری شهریار  وبا در نظر گرفتن شرایط ذیل مراجعه نمایند.

1-مبلغ سپرده شرکت درمناقصه 326/601/605ریال می باشد.( مطابق با آیین نامه تضمین معاملات دولتی )

2-سپرده نفرات اول و دوم تا زمان انجام معامله وقرارداد مسترد نخواهد شد.

3-سایر اطلاعات وجزئیات مربوط به واگذاری  دراسناد مناقصه درج گردید ه است.

4-شهرداری در رد یا قبول پیشنهادات مختار است.

5 -هزینه درج آگهی برعهده برنده مناقصه می باشد.

6-متقاضیان می بایست دارای حداقل رتبه 5 از معاونت برنامه ریزی ریاست جمهوری در رشته ابنیه باشند

7-ارائه تصویر گواهی صلاحیت پیمانکاری و گواهی ارزش افزوده برای خرید اسناد مناقصه الزامی می باشد.

8-آخرین مهلت دریافت اسناد مناقصه تاتاریخ 98/10/10 اخرین مهلت قبول پیشنهادات تا پایان ساعت اداری همان روز و تاریخ بازگشایی پاکت ها مورخ98/10/11 خواهد بود.

 

حجت علی بابائی  سرپرست شهرداری شهریار

 چاپ نوبت اول:         98/9/18

 چاپ نوبت دوم :        98/9/25
فایل:
Powered by DorsaPortal