شماره مناقصه:
10
موضوع مناقصه:
موضوع قرارداد:تکمیل استادیوم ورزشی امیریه
تاریخ بازگشایی پاکت ها:
آخرین مهلت:

موضوع قرارداد:تکمیل استادیوم ورزشی امیریه

نام پیمانکار:ارجیس سازه

مبلغ قرارداد:14/999/719/905ریال

مدت قرارداد:6ماه

روش انتخاب پیمانکار:مناقصه عمومی

مالیات بر ارزش افزوده دارد؟دارد

 

فایل:
Powered by DorsaPortal