شماره مناقصه:
9
موضوع مناقصه:
موضوع قرارداد:اجاره 35 دستگاه خودرو با رانندده جهت ناوگان حمل ونقل شهرداری
تاریخ بازگشایی پاکت ها:
آخرین مهلت:

موضوع قرارداد:اجاره 35 دستگاه خودرو با رانندده جهت ناوگان حمل ونقل شهرداری

نام پیمانکار:آژانس همسفر

مبلغ قرارداد:7/875/000/000ریال

مدت قرارداد:12ماه

روش انتخاب پیمانکار:مناقصه عمومی

مالیات بر ارزش افزوده دارد؟دارد

 

فایل:
Powered by DorsaPortal