شماره مناقصه:
8
موضوع مناقصه:
موضوع قرارداد:تکمیل فاز اول مجموعه ورزشی اندیشه
تاریخ بازگشایی پاکت ها:
آخرین مهلت:

موضوع قرارداد:تکمیل فاز اول مجموعه ورزشی اندیشه

نام پیمانکار:ارجیس سازه

مبلغ قرارداد:14/999/465/221ریال

مدت قرارداد:6ماه

روش انتخاب پیمانکار:مناقصه عمومی

مالیات بر ارزش افزوده دارد؟دارد

 

فایل:
Powered by DorsaPortal