شماره مناقصه:
7
موضوع مناقصه:
موضوع قرارداد:روسازی آسفالت بلوار پلیس
تاریخ بازگشایی پاکت ها:
آخرین مهلت:

موضوع قرارداد:روسازی آسفالت بلوار پلیس

نام پیمانکار:ارجیس سازه

مبلغ قرارداد:19/945/107/878ریال

مدت قرارداد:3ماه

روش انتخاب پیمانکار:مناقصه عمومی

مالیات بر ارزش افزوده دارد؟دارد

 

فایل:
Powered by DorsaPortal