شماره مناقصه:
6
موضوع مناقصه:
موضوع قرارداد:زیرسازی وجدول گذاری معابر شهرک صدف و وائین
تاریخ بازگشایی پاکت ها:
آخرین مهلت:

موضوع قرارداد:زیرسازی وجدول گذاری معابر شهرک صدف و وائین

نام پیمانکار:پیمان راه شکیل

مبلغ قرارداد:15/000/000/000ریال

مدت قرارداد:6ماه

روش انتخاب پیمانکار:مناقصه عمومی

مالیات بر ارزش افزوده دارد؟دارد

 

فایل:
Powered by DorsaPortal