شماره مناقصه:
5
موضوع مناقصه:
موضوع قرارداد:روسازی آسفالت بلوار شورا و کلهر
تاریخ بازگشایی پاکت ها:
آخرین مهلت:

موضوع قرارداد:روسازی آسفالت بلوار شورا و کلهر

نام پیمانکار:ارجیس سازه

مبلغ قرارداد:19/973/603/583ریال

مدت قرارداد:3ماه

روش انتخاب پیمانکار:مناقصه عمومی

مالیات بر ارزش افزوده دارد؟دارد

 

فایل:
Powered by DorsaPortal