شماره مناقصه:
4
موضوع مناقصه:
موضوع قرارداد:احداث مدرسه 12 کلاسه در پلاک ثبتی 48/9085
تاریخ بازگشایی پاکت ها:
آخرین مهلت:

موضوع قرارداد:احداث مدرسه 12 کلاسه در پلاک ثبتی 48/9085

نام پیمانکار:مهاب راه پردیس

مبلغ قرارداد:34/978/309/092ریال

مدت قرارداد:24ماه

روش انتخاب پیمانکار:مناقصه عمومی

مالیات بر ارزش افزوده دارد؟دارد

 

فایل:
Powered by DorsaPortal