شماره مناقصه:
3
موضوع مناقصه:
موضوع قرارداد:خرید اقلام جهت بازسازی خانه کشتی شهریار
تاریخ بازگشایی پاکت ها:
آخرین مهلت:

موضوع قرارداد:خرید اقلام جهت بازسازی خانه کشتی شهریار

نام پیمانکار:بهینه سازان فتح

مبلغ قرارداد:2/498/464/210ریال

مدت قرارداد:12ماه

روش انتخاب پیمانکار:مناقصه عمومی

مالیات بر ارزش افزوده دارد؟دارد

 

فایل:
Powered by DorsaPortal