شماره مناقصه:
2
موضوع مناقصه:
موضوع قرارداد:خرید آسفالت جهت پخش دستی در مناطق ونواحی
تاریخ بازگشایی پاکت ها:
آخرین مهلت:

موضوع قرارداد:خرید آسفالت جهت پخش دستی در مناطق ونواحی

نام پیمانکار:تحکیم سازه شهریار

مبلغ قرارداد:30/000/000/000ریال

مدت قرارداد:6ماه

روش انتخاب پیمانکار:مناقصه عمومی

مالیات بر ارزش افزوده دارد؟دارد

 

فایل:
Powered by DorsaPortal