نقشه سایت

Skip Navigation Links.
Collapse مدیریت آرامستان هامدیریت آرامستان ها
صفحه اصلی
Collapse <span style="cursor:default;" onclick="javascript:return false;">درباره شهر </span>درباره شهر
تاریخچه شهر
Collapse <span style="cursor:default;" onclick="javascript:return false;">درباره شهرداری</span>درباره شهرداری
معرفی شهرداری
Collapse <span style="cursor:default;" onclick="javascript:return false;">درباره شهردار</span>درباره شهردار
معرفی شهردار
شهرداران پیشین
Collapse <span style="cursor:default;" onclick="javascript:return false;">شورای اسلامی  شهر </span>شورای اسلامی شهر
Collapse <span style="cursor:default;" onclick="javascript:return false;">فریدون وکیلی </span>فریدون وکیلی
معرفی
Collapse <span style="cursor:default;" onclick="javascript:return false;">علی صادقی </span>علی صادقی
معرفی
Collapse <span style="cursor:default;" onclick="javascript:return false;">رضاحاجی </span>رضاحاجی
معرفی
Collapse <span style="cursor:default;" onclick="javascript:return false;">طیب حیدری</span>طیب حیدری
معرفی
Collapse <span style="cursor:default;" onclick="javascript:return false;">میلاد اسماعیل زاده</span>میلاد اسماعیل زاده
معرفی
Collapse <span style="cursor:default;" onclick="javascript:return false;">حسین راد </span>حسین راد
معرفی
Collapse <span style="cursor:default;" onclick="javascript:return false;">داود اخباری</span>داود اخباری
معرفی
Collapse <span style="cursor:default;" onclick="javascript:return false;">یوسف قاسم زاده </span>یوسف قاسم زاده
معرفی
Collapse <span style="cursor:default;" onclick="javascript:return false;">میثم قربانی</span>میثم قربانی
معرفی
Collapse <span style="cursor:default;" onclick="javascript:return false;">معاونت ها</span>معاونت ها
Collapse <span style="cursor:default;" onclick="javascript:return false;">قائم مقام شهردار </span>قائم مقام شهردار
معرفی قائم مقام
Collapse <span style="cursor:default;" onclick="javascript:return false;">اداری ومالی </span>اداری ومالی
معرفی معاونت
Collapse <span style="cursor:default;" onclick="javascript:return false;">شهرسازی ومعماری </span>شهرسازی ومعماری
معرفی معاونت
Collapse <span style="cursor:default;" onclick="javascript:return false;">فنی وعمرانی </span>فنی وعمرانی
معرفی معاونت
Collapse <span style="cursor:default;" onclick="javascript:return false;">خدمات شهر وامور مناطق </span>خدمات شهر وامور مناطق
معرفی معاونت
Collapse <span style="cursor:default;" onclick="javascript:return false;">سرمایه گذاری واقتصادی </span>سرمایه گذاری واقتصادی
معرفی معاونت
Collapse <span style="cursor:default;" onclick="javascript:return false;">حمل ونقل و ترافیک</span>حمل ونقل و ترافیک
معرفی معاونت
Collapse <span style="cursor:default;" onclick="javascript:return false;">فرهنگی و اجتماعی</span>فرهنگی و اجتماعی
معرفی معاونت
Collapse <span style="cursor:default;" onclick="javascript:return false;">مناطق ونواحی</span>مناطق ونواحی
Collapse <span style="cursor:default;" onclick="javascript:return false;">منطقه یک اندیشه </span>منطقه یک اندیشه
معرفی مدیر منطقه
منطقه دو امیریه
منطقه سه کهنز
Collapse <span style="cursor:default;" onclick="javascript:return false;">ناحیه رزکان </span>ناحیه رزکان
معرفی مسئول
Collapse <span style="cursor:default;" onclick="javascript:return false;">ناحیه وائین </span>ناحیه وائین
معرفی مسئول
Collapse <span style="cursor:default;" onclick="javascript:return false;">ناحیه جعفریه </span>ناحیه جعفریه
معرفی مسئول
Collapse <span style="cursor:default;" onclick="javascript:return false;">سازمانهای تابعه</span>سازمانهای تابعه
Collapse  آتش نشانی وخدمات ایمنی آتش نشانی وخدمات ایمنی
معرفی مدیرعامل
Collapse <span style="cursor:default;" onclick="javascript:return false;">سیما ،منظر وفضای سبز شهری </span>سیما ،منظر وفضای سبز شهری
معرفی مدیرعامل
Collapse <span style="cursor:default;" onclick="javascript:return false;">ساماندهی مشاغل شهری و فرآورده های کشاورزی</span>ساماندهی مشاغل شهری و فرآورده های کشاورزی
معرفی مدیرعامل
Collapse <span style="cursor:default;" onclick="javascript:return false;">عمران و بازآفرینی فضاهای شهری </span>عمران و بازآفرینی فضاهای شهری
معرفی مدیرعامل
Collapse <span style="cursor:default;" onclick="javascript:return false;">مدیریت آرامستان ها </span>مدیریت آرامستان ها
معرفی مدیرعامل
مدیریت حمل ونقل بار و مسافر
مدیریت پسماند
مناقصه و مزایده
خدمات الکترونیکPowered by DorsaPortal